Thỏa Thuận Người Dùng

 

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này ("Thỏa thuận") trước khi sử dụng Trang web và Dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện trong Thỏa thuận này, bạn sẽ không được sử dụng, truy cập các Trang web và Dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn nhấp vào "Tôi đồng ý" khi đăng ký tài khoản hoặc truy cập, sử dụng Trang Web và Dịch vụ của chúng tôi, bạn được coi là đã chấp nhận Thỏa thuận này.

 

Thỏa thuận này áp dụng cho tất cả các Trang web, nền tảng web, nền tảng ứng dụng (bao gồm tất cả các phần trong đó) ("Trang web"), bất kỳ nội dung hoặc dẫn xuất nào do Vision Network hoặc các bên đối tác chỉ định sở hữu, điều hành hoặc kiểm soát; tất cả dịch vụ được cung cấp cho khách hàng ("Bạn") thông qua Trang web, bao gồm bất kỳ phần nào trong đó, bất kỳ nội dung hoặc dẫn xuất của nội dung nào trong đó, bao gồm nhưng không giới hạn với các ứng dụng web, ứng dụng di động, diễn đàn, bảng thông báo, vật phẩm ảo, tiền ảo có thể được truy cập thông qua Trang web ("Dịch Vụ").Thỏa thuận này cũng sẽ bao gồm tất cả các tài liệu đính kèm, chính sách và tài liệu (bao gồm cả chính sách quyền riêng tư) được đưa vào Thỏa thuận này và các Thỏa thuận bổ sung. ("Thỏa thuận").

 

Vision Network và các chi nhánh liên quan sẽ được gọi là "Chúng tôi", hoặc "Vision Network" trong Thỏa thuận này. Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi, thêm, thay thế hoặc xóa ("thay đổi") bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này. Chúng tôi sẽ sử dụng các nỗ lực thương mại hợp lý để cung cấp cho bạn các thông báo về thay đổi trên Trang Web. Quá trình sử dụng của bạn sẽ chỉ thay đổi sau ngày áp dụng thay đổi. Nếu bạn truy cập hoặc sử dụng Trang Web hoặc Dịch Vụ sau ngày thay đổi, bạn được coi là đã chấp nhận điều khoản thay đổi. Để biết thêm chi tiết về việc thay đổi, xin vui lòng truy cập Trang Web của chúng tôi tại https://www.gamemart.vn/terms.

 

Nếu bạn không đồng ý với những thay đổi, bạn có thể không sử dụng hoặc không truy cập vào Trang web và Dịch vụ, nếu vẫn sử dụng hoặc truy cập vào các Trang Web và các Dịch Vụ của chúng tôi bạn sẽ được coi là đồng ý với sự thay đổi này.

 

1. Sở hữu trí tuệ và cấp phép

Tất cả các Trang Web, Dịch Vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả nội dung, ý tưởng, sáng tạo, biểu đạt, thông tin, hình ảnh, đồ họa, dữ liệu, văn bản, âm thanh, video, biểu tượng, trò chơi, phần mềm, là tài sản độc quyền của Vision Network hoặc bên được Vision Network cấp phép (ngoại trừ các nội dung đăng tải).

 

Bạn được cấp giấy phép cá nhân, có thể hủy bỏ, không độc quyền, giới hạn, không thể chuyển nhượng, không thể cấp phép, phi thương mại để truy cập và sử dụng Trang web và Dịch vụ chỉ cho mục đích giải trí cá nhân, với điều kiện bạn tuân thủ đầy đủ tất cả chính sách và điều khoản của Trang web và Dịch vụ trong Thỏa thuận này. Nếu bạn sử dụng hoặc truy cập Trang web và Dịch vụ thông qua bên thứ ba, quyền truy cập hoặc sử dụng Trang web và Dịch vụ của bạn cũng sẽ bị chi phối bởi các điều khoản và điều kiện giữa bạn và bên thứ ba. Trừ các quy định rõ ràng trong Thỏa thuận này, chúng tôi không cung cấp cho bạn bất kỳ quyền nào thông qua ngụ ý hoặc thực thi pháp lý, đặc biệt, chúng tôi không cấp cho bạn bất kỳ quyền sửa đổi, tái tạo, thay đổi, đảo ngược, phân phối hoặc sử dụng, hiển thị hoặc các quyền khác của Trang web và Dịch vụ. Bạn thừa nhận rằng tất cả các quyền trong Trang web và Dịch vụ là tài sản của Vision Network và bên cấp phép, tất cả các quyền và quyền sở hữu trong Trang web và Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả các  bằng sáng chế, bản quyền, bí mật thương mại, thương hiệu, tên thương mại và bảo mật thông tin v.v. Tất cả được bảo lưu bởi Vision Network và bên cấp phép của nó.

Trang web và Dịch vụ được cung cấp "nguyên trạng" và bạn chịu mọi rủi ro khi truy cập và sử dụng Trang web và Dịch vụ.

 

2. Quyền sửa đổi, đình chỉ và chấm dứt

Chúng tôi có quyền sửa đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt Trang web và Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào trong đó vào bất cứ lúc nào có thể có hoặc không có thông báo. Khi đồng ý với Thỏa thuận này nghĩa là bạn đã đồng ý rằng, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc sửa đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt nào như vậy.

 

3. Tài khoản

Với mục đích truy cập hoặc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ, chúng tôi có thể yêu cầu bạn gửi một số thông tin cá nhân của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn địa chỉ email, tên, ngày sinh hoặc thông tin thanh toán của bạn để tạo tài khoản ("Tài khoản"). Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng bạn có thể lựa chọn cung cấp tất cả thông tin cá nhân theo ý của bạn. Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng trong tài khoản bạn không có quyền sở hữu hay quyền lợi đặc biệt nào. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: (a) thông tin cá nhân bạn cung cấp là chính xác và cập nhật (bao gồm cả địa chỉ email của bạn); (b) bạn sẽ duy trì và cập nhật thông tin cá nhân của mình để đảm bảo rằng nó chính xác và cập nhật. Chúng tôi có quyền chấm dứt quyền truy cập hoặc sử dụng Trang web và Dịch vụ của bạn nếu bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp không chính xác, không đúng sự thật, không đầy đủ, không cập nhật hoặc không được cập nhật.

 

Để truy cập và sử dụng Trang web và Dịch vụ, bạn cần phải lựa chọn tên người dùng. Bạn đồng ý rằng bạn hoàn toàn chịu rủi ro và trách nhiệm cho việc lựa chọn tên người dùng đó. Chúng tôi có quyền từ chối cấp, đình chỉ, đình chỉ hoặc chấm dứt tên người dùng mà bạn đã chọn khi tên người dùng (1) vi phạm hoặc ảnh hưởng xấu đến quyền của bên thứ ba; (2) vi phạm chính sách công, quy định hoặc pháp luật (3) ảnh hưởng xấu đến thiện chí và hoạt động của Vision Network.

 

Bạn cũng cần chọn một mật khẩu để truy cập và sử dụng Trang web và Dịch vụ. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc duy trì tính bảo mật của tài khoản, tên người dùng và mật khẩu của bạn, bao gồm mọi thông tin liên quan đến tài khoản, tên người dùng và mật khẩu này. Chúng tôi khuyến khích tài khoản của bạn sử dụng mật khẩu "mạnh" (kết hợp chữ hoa và chữ thường, số và ký hiệu).

Bạn không được sử dụng bất kỳ tài khoản của người khác dưới bất kỳ hình thức nào, cũng như không được cho phép bất kỳ ai khác sử dụng tài khoản của bạn. Nếu bạn chịu bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào do việc bạn sử dụng tài khoản khác hoặc người khác sử dụng tài khoản của bạn, bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về những thiệt hại và tổn thất đó, dù có sự đồng ý hay không có sự đồng ý của bạn, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong bất cứ trường hợp nào cho những thiệt hại hoặc mất mát như vậy.

Tài khoản của bạn có thể chịu bất cứ khoản phí và lệ phí nào, và bạn đồng ý thanh toán tất cả các khoản phí và lệ phí, bao gồm thuế và phí. Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng chúng tôi có thể thêm các Trang web và Dịch vụ mới với phí và lệ phí bổ sung, theo quy định của chúng tôi. Bạn cũng hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có thể thay đổi hoặc sửa đổi phí hoặc lệ phí cho các dịch vụ và trang web hiện có theo quyết định của chúng tôi. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản phí và lệ phí được thanh toán qua tài khoản của mình. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Vision Network sẽ không hoàn trả các khoản phí và lệ phí mà bạn đã trả thông qua tài khoản của bạn.

 

4. Tiền ảo và vật phẩm ảo

Tiền ảo hoặc tín dụng có thể tồn tại khi sử dụng các Trang web và Dịch vụ của chúng tôi. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng tiền ảo hoặc vật phẩm ảo chỉ có thể được sử dụng cho mục đích sử dụng Trang web và Dịch vụ và sẽ không được sử dụng cho các mục đích khác. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng tiền ảo hoặc hàng hóa ảo không có giá trị tiền mặt và không thể chuyển đổi hoặc trao đổi dưới bất kỳ hình thức nào giống tiền mặt. Bạn hiểu và đồng ý rằng tiền ảo hoặc vật phẩm ảo chỉ giới hạn trong phạm vi cá nhân, có thể hủy ngang, không thể chuyển nhượng, không thể cấp phép và không được ủy quyền thương mại khi bạn sử dụng Trang web và Dịch vụ của chúng tôi, và nó không thể được xem như là một tài sản của bạn theo bất kỳ cách nào.

Chúng tôi có quyền cung cấp bất kỳ lượng tiền ảo hoặc vật phẩm ảo nào cho bạn hoặc bất kỳ khách hàng nào khác. Chúng tôi cũng có quyền xóa, thay đổi, quản lý, điều chỉnh, kiểm soát hoặc chấm dứt bất kỳ loại tiền ảo hoặc vật phẩm ảo nào trong tài khoản của bạn. Ngoài ra, chúng tôi có quyền thay đổi hoặc ảnh hưởng đến giá trị hoặc giá cả của tiền ảo hoặc hàng hóa ảo trên các trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng có quyền tính phí cho việc truy cập và sử dụng tiền ảo hoặc các vật phẩm ảo theo quy định của chúng tôi. Việc mua tất cả các loại tiền ảo và vật phẩm ảo là quyết định cuối cùng và không được hoàn trả lại, chuyển nhượng hoặc trao đổi trong bất kỳ trường hợp nào.

Nếu bạn truy cập tiền ảo hoặc vật phẩm ảo của chúng tôi thông qua tiền ảo hoặc vật phẩm ảo của bên thứ ba, bạn cũng sẽ bị ràng buộc bởi các điều khoản của bên thứ ba và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về Thỏa thuận của bạn với bên thứ ba. Nếu bạn và các bên thứ ba đồng ý chịu trách nhiệm chung và liên đới đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào với chúng tôi, bạn cũng sẽ chịu trách nhiệm chung và liên đới đối với chúng tôi.

Bạn đồng ý rằng số lượng, tính chất và số lượng tiền ảo và các mặt hàng ảo trong tài khoản của bạn được xác định và được tính toán bởi chúng tôi.

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không tham gia vào bất kỳ giao dịch, bán, mua hoặc trao đổi tiền ảo hoặc hàng hóa ảo ("giao dịch trái phép") mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các rủi ro phát sinh từ đó. Chúng tôi có quyền chấm dứt, đình chỉ, đình chỉ hoặc rút lại các giao dịch đó, bao gồm nhưng không giới hạn việc chấm dứt, đình chỉ, đình chỉ hoặc rút tiền ảo, hàng hóa ảo hoặc tài khoản của bạn, nếu chúng tôi xác định được bất kỳ giao dịch trái phép nào.

 

5. Trách nhiệm của bạn

Bằng cách sử dụng hoặc truy cập các trang web và / hoặc dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả việc sử dụng và truy cập vào các Nội dung đăng tải (như được định nghĩa dưới đây), bạn đồng ý tuân theo Quy tắc và Nguyên tắc của Cộng đồng như một phần của Thỏa thuận này. Bạn đồng ý tuyệt đối không thực hiện các hành động sau:

(1) Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm thông tin bảo mật;

(2) Phát tán bất kỳ nội dung tục tĩu, khiêu dâm, đe dọa, phỉ báng, thù hận, xúc phạm chủng tộc hoặc sắc tộc, kích động, lừa đảo, xuyên tạc, bôi nhọ, nói xấu hoặc đưa ra các bình luận hoặc nội dung hạ thấp, không phù hợp, bao gồm việc sử dụng bất kỳ các ký tự và chủ thể nào có thể gây hại hoặc đe dọa sự an toàn của trẻ em và trẻ vị thành niên;

(3) Sử dụng Trang Web hoặc Dịch vụ vi phạm pháp luật và quy định có liên quan hoặc bị cấm bởi các điều khoản trong Thỏa thuận này;

(4) Theo dõi, quấy rối, đe dọa hoặc lừa gạt những khách hàng khác hoặc bất kỳ thành viên nào của chúng tôi;

(5) Tạo danh tính giả hoặc mạo danh chủ thể hoặc thực thể khác, bao gồm nhưng không giới hạn cho thấy bạn là người chính thức hoặc đại diện của Vision Network, chủ bảng tin, người hướng dẫn, người dùng khác hoặc chủ sở hữu khác hoặc bạn là người nổi tiếng hoặc người của công chúng;

(6) Truy cập vào tài khoản của những người dùng khác mà không được phép;

(7) Gửi, đăng, truyền tải hoặc cung cấp bất kỳ nội dung tục tĩu, khiêu dâm, đe dọa, phỉ báng, thù hận, xúc phạm chủng tộc hoặc sắc tộc, kích động, lừa đảo, xuyên tạc, bôi nhọ, nói xấu hoặc đưa ra các bình luận hoặc nội dung hạ thấp, không phù hợp, bao gồm cả việc sử dụng các ký tự hoặc nội dung tương ứng, bao gồm bất kỳ chủ đề nào có thể gây nguy hiểm hoặc đe dọa sự an toàn của trẻ em hoặc trẻ vị thành niên;

(8) Đưa các đề nghị, quảng cáo hoặc cung cấp các loại hàng hóa, dịch vụ hoặc các hình thức kinh doanh khác trên trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi;

(9) Gửi, đăng tải, truyền tải hoặc cung cấp bất kỳ nội dung, thông tin hoặc tài liệu, thư rác, quảng cáo rác, thư dây chuyền, kế hoạch kim tự tháp, cơ hội đầu tư hoặc nội dung mang tính chất thương mại hoặc quảng cáo trái phép, không phù hợp, thông tin hoặc thông tin liên lạc mà chưa được cho phép hoặc cấp phép, trừ khi chúng tôi cho phép rõ ràng bằng văn bản.

(10) Chia sẻ mật khẩu của trang web, dịch vụ hoặc tài khoản với bên thứ ba;

(11) Gửi, đăng tải, truyền tải hoặc cung cấp bất kỳ nội dung, thông tin hoặc ý kiến nào được bảo vệ hoặc hạn chế bởi quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm bản quyền và thương hiệu, bí mật thương mại hoặc bằng sáng chế) cho quyền sở hữu của bên thứ ba, bao gồm quyền riêng tư và quyền công khai, trừ khi bạn là chủ sở hữu của chúng và ủy quyền cho Vision Network để có tất cả các giấy phép cần thiết để phổ biến hoặc duy trì nội dung, thông tin hoặc nội dung đăng tải đó;

(12) Các tuyên bố sai về nguồn gốc, danh tính hoặc nội dung của thông tin được gửi, đăng tải, truyền tải hoặc cung cấp thông qua một trang web, dịch vụ hoặc nền tảng của bên thứ ba (ví dụ: một nội dung tuyên bố do họ tạo ra lại không thực sự do chính họ tạo ra);

(13) Sử dụng các chức năng trang web hoặc dịch vụ cho các mục đích khác, bao gồm cả việc lợi dụng các lỗi để trục lợi cá nhân;

(14) Can thiệp hoặc vô hiệu hóa mọi chức năng liên quan đến bảo mật của Trang web hoặc Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào trong đó, bao gồm các Dịch vụ được cung cấp hoặc thông qua bất kỳ nền tảng bên thứ ba nào;

(15) Làm hư hỏng, vô hiệu hóa, phá hoại đối với Trang web hoặc Dịch vụ (bao gồm bất cứ dịch vụ trên hoặc thông qua nền tảng của bất cứ bên thứ ba nào) hoặc gây gánh nặng lên Trang web hoặc Dịch vụ, bao gồm việc truyền tải, phân phối bất kỳ nội dung nào chứa Vi-rút hoặc mã khác làm hỏng hoặc can thiệp vào Trang Web hoặc Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của chúng, hoặc phần mềm, phần cứng, thiết bị, hệ thống, dữ liệu hoặc thông tin nào khác của Vision Network và bất cứ bên thứ ba nào.

(16) Tấn công bất kỳ máy chủ nào liên quan đến Trang web hoặc Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của chúng; hoặc cố gắng can thiệp vào bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp trên Trang web thông qua bất kỳ nền tảng của bên thứ ba nào, bao gồm hack hoặc tấn công DOS, cố gắng can thiệp vào các máy chủ này.

(17) Cố tình can thiệp vào hoạt động của trang web hoặc bất kỳ nền tảng của bên thứ ba nào hoặc cạnh tranh với người dùng khác để tận hưởng dịch vụ;

(18) Giải mã, dịch ngược, phân tách, đảo ngược kỹ thuật hoặc muốn bằng cách thức khác để cố gắng lấy bất kỳ mã hoặc ý tưởng hoặc thuật toán nào của bất kỳ phần nào của trang web hoặc dịch vụ, bao gồm mọi dịch vụ được cung cấp trên hoặc thông qua trang web hoặc nền tảng của bên thứ ba;

(19) Sử dụng, phát triển hoặc phân phối bất kỳ loại Robot (hoặc "Robot"), Spider, tập lệnh trái phép, trình quét trái phép hoặc trình đọc ngoại tuyến hoặc bất kỳ hành vi gian lận, lợi dụng mô-đun, robot, hack hoặc các hành động tương tự như vậy; hoặc bất kỳ phần mềm trái phép của bên thứ ba nào được thiết kế để sửa đổi, can thiệp hoặc cung cấp quyền truy cập tự động đến Trang web hoặc Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào trong đó; hoặc bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp trên nền tảng của bên thứ ba.

(20) Thiết kế hoặc sao chép bất kỳ phần nào của Trang web hoặc Dịch vụ mà không có sự cho phép bằng văn bản của Vision Network;

(21) Mua, bán, giao dịch các mặt hàng ảo hoặc tài khoản người dùng cho các sản phẩm không phải Vision Network (bao gồm tiền mặt) và ngược lại;

(22) Sử dụng không đúng cách các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật của Vision Network, bao gồm  báo cáo lạm dụng sai của Nội dung đăng tải;

(23) Ngụ ý hoặc tuyên bố rằng bất kỳ công bố nào của bạn đều được Vision Network chấp thuận mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Vision Network;

(24) Nhận được hoặc thu thập bất kỳ thông tin nào về bất kỳ người dùng nào của trang web hoặc dịch vụ (bao gồm mọi dịch vụ được cung cấp qua nền tảng của bên thứ ba), bao gồm thông tin cá nhân hoặc thông tin tài khoản khác, bao gồm mật khẩu, địa chỉ email hoặc vị trí địa lý;

(25) Sửa đổi bất kỳ phần nào của Trang web hoặc Dịch vụ cho mục đích cá nhân hoặc mang tính thương mại của bạn, bao gồm mọi dịch vụ được cung cấp qua bất kỳ nền tảng bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn với các thay đổi, điều chỉnh, giấy phép, cấp phép hoặc dịch thuật của Trang web hoặc Dịch vụ; hoặc

(26) Hỗ trợ, cho phép hoặc khuyến khích bất cứ bên nào tham gia vào các hoạt động ở trên;

(27) Phát tán hoặc lan truyền những từ không có nghĩa;

Nếu bạn vi phạm các quy tắc của Thỏa thuận này, Vision Network có quyền quyết định:

(1) Cảnh báo bạn trước các vi phạm hoặc xâm phạm Thỏa thuận này;

(2) Đóng, đình chỉ hoặc chấm dứt tất cả hoặc một phần tài khoản của bạn;

(3) Buộc bạn rời khỏi hoặc chấm dứt kết nối với trang web hoặc dịch vụ;

(4) Chấm dứt tài khoản của bạn tạm thời hoặc vĩnh viễn;

(5) Xóa mọi nội dung trong "Tài khoản";

(6) Xóa tài khoản của bạn;

(7) Trích xuất các vật phẩm ảo từ tài khoản của bạn;

(8) Thay đổi tên tài khoản của bạn hoặc bất kỳ nội dung nào trong đó;

(9) Loại bỏ một nhóm có bạn là thành viên hoặc loại bạn ra khỏi nhóm;

(10) Khấu trừ hoặc xóa bất kỳ tài sản nào trong tài khoản của bạn hoặc bất kỳ nội dung nào có trong đó (bao gồm kinh nghiệm, vật phẩm ảo, tiền ảo hoặc xếp hạng); hoặc

(11) Các biện pháp khác mà Vision Network cho là phù hợp.

 

6. Diễn đàn và nội dung đăng tải

Thông qua hệ thống Trang web và Dịch vụ được cung cấp bởi chúng tôi cũng như bởi bên thứ 3, bạn có thể truy cập và sử dụng các diễn đàn hoặc nền tảng khác bạn cùng những người khác có thể đăng tải hay truyền bá thông tin(“Diễn đàn”).

Bằng việc đăng tải, chia sẻ và để lại hình ảnh, biểu đồ, gợi ý sáng tạo hay ý tưởng người dùng, ghi chú, thông tin, đánh giá và các tài liệu khác (“Nội dung đăng tải”), bạn đồng ý trao cho chúng tôi quyền sử dụng hợp pháp trên toàn thế giới. Quyền sử dụng hợp pháp của chúng tôi bao gồm việc được độc quyền, được cấp phép, được chuyển nhượng, được miễn phí bản quyền, có quyền trọn đời và không thể huỷ ngang trong việc sử dụng, sao chép, phân phối, sáng tạo các tác phẩm liên quan và tổ chức các hoạt động biểu diễn, trình chiếu công cộng và trên các phương tiện số, tại các địa điểm sản xuất. Việc sản xuất, bán hàng, đề xuất bán hàng và nhập liệu các nội dung đăng tải phục vụ cho mục đích kinh doanh hoặc mục đích khác của chúng tôi không cần sự cho phép của bạn hay người cung cấp tài liệu.

 

Bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi không có bất kỳ nghĩa vụ hay trách nhiệm pháp lý nào đối với tài liệu bạn đăng tải, kể cả trách nhiệm về độ tin cậy của tài liệu. Bạn cũng cần hiểu rằng trên diễn đàn sẽ có thể có những bình luận không chính xác, mang tính công kích, trái pháp luật, gây hiểu nhầm hoặc lừa đảo được đăng tải bởi những khách hàng khác. Chúng tôi không có trách nhiệm phải xem xét, giám sát hay kiểm soát việc đăng tải các tài liệu. Đồng thời, chúng tôi có quyền nhưng không có nghĩa vụ ở những việc sau: 1. Sửa đổi, xóa, loại bỏ hay từ chối việc đăng tải các tài liệu; 2. Chặn quyền truy cập của bạn trên diễn đàn.

 

7. Chấm dứt Thỏa thuận

Theo quy định của chúng tôi, chúng tôi có quyền chấm dứt Thỏa thuận này mà không cần thông báo cho bạn. Chúng tôi có thể chấm dứt quyền truy cập và sử dụng tài khoản của bạn (bao gồm mọi nội dung của tài khoản), trang web, dịch vụ, tiền ảo và hàng hóa ảo, tất cả hoặc một phần của Nội dung đăng tải. Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm với bạn về việc chấm dứt tài khoản của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ khoản phí hoặc chi phí nào phát sinh từ việc sử dụng và truy cập vào Trang web, Dịch vụ, Tiền ảo, Vật phẩm ảo và Nội dung đăng tải.

Chúng tôi có quyền nhưng không có nghĩa vụ duy trì tài khoản (bao gồm bất kỳ nội dung nào của nó), trang web, dịch vụ, tiền ảo, các mặt hàng ảo và các nội dung đăng tải.

Các quy định của 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi chấm dứt Thỏa thuận này.

 

8. Tư cách và tuân thủ pháp luật

Bạn thừa nhận rằng bạn được phép sử dụng và truy cập các trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi theo quyền tài phán.

 

9. Sáng tạo người dùng

Nếu bạn gửi bất kỳ ý tưởng về các chương trình khuyến mãi mới, sản phẩm mới, trò chơi mới, ứng dụng mới, công nghệ mới hoặc quy trình mới ("Sáng tạo người dùng"), bạn đồng ý cấp cho chúng tôi quyền sử dụng, sao chép, phân phối, tạo tác phẩm phái sinh, biểu diễn công khai toàn cầu, không độc quyền, có thể cấp phép lại trong bất kỳ phương tiện nào được biết đến hoặc phát triển sau này, cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc mục đích nào khác như trưng bày công khai, trưng bày kỹ thuật số, sản xuất, bán, đề nghị bán, nhập ý tưởng người dùng đó mà không phải bồi thường cho bạn hoặc nhà cung cấp các tài liệu đã gửi. Bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi không chịu bất kỳ nghĩa vụ nào đối với nội dung sáng tạo của bạn, bao gồm cả nghĩa vụ bảo mật.

 

10. Sử dụng tài liệu kỹ thuật

Bạn đồng ý trước rằng chúng tôi có quyền lấy thông tin phi cá nhân theo các cách sau: Thu thập thông tin phi cá nhân, bao gồm thông tin phần cứng và phần mềm ("Thông tin thiết bị"), cho thiết bị của bạn, mạng hoặc bất kỳ phần nào của chúng cho việc nhận dạng hoặc các mục đích hợp pháp khác. Cụ thể, chúng tôi có thể sử dụng thông tin để xác định bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào không tuân thủ Thỏa thuận này hoặc vi phạm chính sách, luật pháp hoặc quy định.

Để truy cập và sử dụng các Trang web và Dịch vụ của chúng tôi, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc thúc đẩy, nhận được thiết bị và mạng, và chịu bất kỳ khoản phí liên quan nào.

 

11. Quyền riêng tư

Để sử dụng và truy cập các Trang web và Dịch vụ, chúng tôi có thể yêu cầu bạn gửi một số thông tin cá nhân của bạn. Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng, xử lý và bảo vệ theo Chính sách bảo mật của chúng tôi tại https://www.gamemart.vn/privacy ("Chính sách bảo mật"). Chính sách bảo mật quyền riêng tư được đưa vào Thỏa thuận này như một phần của Thỏa thuận này.

 

12. Khuyến mãi

Đôi khi chúng tôi có thể cung cấp hoặc bắt đầu các chương trình khuyến mãi ("Khuyến mãi") thông qua trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi. Ngoại trừ Thỏa thuận này, tất cả các chương trình khuyến mãi đều phải tuân theo các quy định có liên quan, xin vui lòng đọc kỹ. Nếu bạn quyết định tham gia vào một chương trình khuyến mãi, bạn có thể cần cung cấp thêm thông tin để đăng ký, đăng tải hoặc cho phép sử dụng một số dấu ấn sinh học hoặc thông tin khác về bạn để có được khuyến mãi.

 

13. Truy cập thông tin

Bạn hiểu rằng bạn không được phép truy cập và sử dụng bất hợp pháp các Trang web và Dịch vụ tại các khu vực tài phán. Nếu bạn chọn truy cập hoặc sử dụng Trang web và Dịch vụ bên ngoài Singapore, bạn có trách nhiệm tuân thủ tất cả các quy định của địa phương.

 

14. Vi phạm bản quyền

Nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc thương hiệu (hoặc đại lý của chủ sở hữu bản quyền hoặc thương hiệu) và bạn tin rằng bất cứ áp phích, Nội dung đăng tải hoặc nội dung khác trên Trang web đã vi phạm bản quyền hoặc quyền thương hiệu của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: support@gamemart.vn.

Nếu bạn tin rằng bản quyền hoặc quyền thương hiệu của bạn đã bị xâm phạm ở khu vực tài phán không thuộc Singapore, các thủ tục và luật pháp của khu vực tài phán đó sẽ được áp dụng.

 

15. Phát hành bên thứ ba

Trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba. Bạn hiểu và đồng ý rằng việc bao gồm các liên kết đó không ngụ ý hay ngụ ý rằng chúng tôi chứng thực bất kỳ bên thứ ba, trang web của bên thứ ba hoặc bất kỳ hiệp hội nào chúng tôi có với các nhà điều hành của các trang web hoặc dịch vụ đó. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh từ việc bạn sử dụng hoặc truy cập vào các trang web hoặc dịch vụ đó. Bạn hiểu và đồng ý rằng bạn sẽ bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của bên thứ ba vận hành Trang web và Dịch vụ.

 

16. Tuyên bố khước từ

Các Trang web và Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ bài viết hoặc dịch vụ nào thu được hoặc có sẵn thông qua Trang web hoặc bất kỳ nền tảng của bên thứ ba nào, đều được cung cấp "nguyên trạng" và không có bất kỳ sự bảo đảm rõ ràng hay ngụ ý nào khác. Trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, Vision Network và các chi nhánh, nhà cấp phép, nhà cung cấp, nhà quảng cáo, nhà tài trợ và đại lý của mình có thể khước từ mọi đảm bảo, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn đối với việc sở hữu mà không vi phạm, chính xác; bất cứ đảm bảo nào có thể phát sinh từ quá trình giao dịch. Vision Network và các chi nhánh, nhà cấp phép, nhà cung cấp, nhà quảng cáo, nhà tài trợ và đại lý của Vision Network sẽ không đảm bảo rằng việc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ vật phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp thông qua Trang web hoặc bất kỳ nền tảng bên thứ ba) sẽ không bị can thiệp, có lỗi, hoặc không bảo mật; Trang web hoặc Dịch vụ, hoặc máy chủ Trang web hoặc dịch vụ; hoặc bất cứ sản phẩm, dịch vụ nào trên nền tảng của bên thứ ba sẽ không bị tấn công bởi vi-rút và các thành phần có hại khác. Không có ý kiến, đề xuất hoặc tuyên bố nào của Vision Network hoặc các chi nhánh, nhà cấp phép, nhà cung cấp, nhà quảng cáo, nhà tài trợ, đại lý, thành viên hoặc khách truy cập của Vision Network, cho dù được thực hiện trên trang web, tài liệu, nền tảng của bên thứ ba hay không, được đưa ra bất kỳ Đảm bảo nào. Bạn hoàn toàn chịu rủi ro trước việc sử dụng Trang web và Dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp thông qua Trang web và nền tảng bên thứ ba) .

 

 

 

17. Giới hạn trách nhiệm

Vision Network và các công ty con, chi nhánh, nhà cấp phép, nhà cung cấp, nhà quảng cáo hoặc nhà tài trợ của Vision Network; các giám đốc, cán bộ, nhân viên, chuyên gia tư vấn, đại lý hoặc đại diện khác của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vấn đề gián tiếp, trực tiếp hay ngẫu nhiên hoặc đặc biệt nào sau đây:

Bất cứ sự thỏa thuận, sơ suất, trách nhiệm pháp lý, hoặc thiệt hại khác (bao gồm nhưng không giới hạn tổn thất kinh doanh, mất dữ liệu hoặc tổn thất lợi nhuận) do hoặc liên quan đến Trang web và/ hoặc dịch vụ liên kết; bao gồm mọi dịch vụ, tài liệu đã gửi, mọi trang web liên kết hoặc đoạn mã, sản phẩm hoặc dịch vụ nào được mua, truy cập hoặc sử dụng thông qua Trang web hoặc Nền tảng của bất kì của bên thứ ba. Nếu bạn không hài lòng với trang web hoặc các tài liệu (bao gồm mọi sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp trên trang web hoặc nền tảng của bên thứ ba, tài liệu đã gửi hoặc bất kỳ trang web được liên kết nào), biện pháp duy nhất của bạn là ngừng sử dụng trang web, tài liệu, tài liệu đã gửi, sản phẩm, dịch vụ hoặc trang web được liên kết (nếu có). Tất cả các thiệt hại, tổn thất cho Vision Network trong thỏa thuận, hay các nguyên nhân tố tụng khác, vi phạm (bao gồm nhưng không giới hạn việc sơ suất), trách nhiệm pháp lý tối đa được tính sẽ thấp hơn hai công thức sau: (1) Tổng số tiền bạn nạp cho Vision Network trong thời gian mười hai (12) tháng (nếu có) dựa trên thời gian truy cập hoặc sử dụng trang web hoặc dịch vụ; (2) $ 1.000. Vì một số địa điểm hoặc khu vực tài phán không cho phép loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm đối với các thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, giới hạn trên có thể không áp dụng cho bạn. Không có sự giao tiếp nào giữa bạn và đại diện Vision Network có thể từ bỏ bất kỳ giới hạn trách nhiệm nào theo Thỏa thuận này hoặc bất kỳ đảm bảo bổ sung nào mà không được nêu rõ trong Điều khoản. Nhiều khiếu nại không làm tăng số tiền thiệt hại được ghi tại đây. Bạn đồng ý rằng các điều khoản bồi thường thiệt hại của Thỏa thuận này sẽ được áp dụng ngay cả khi các biện pháp khắc phục ở trên không đáp ứng nhu cầu của bạn.

 

18. Sự thiếu chính xác

Bạn hiểu và đồng ý rằng nội dung trên Trang web hoặc Dịch vụ có thể không chính xác và có thể được sửa đổi hoặc thay đổi bởi các bên thứ ba mà không cần sự đồng ý của chúng tôi. Chúng tôi không tuyên bố về tính chính xác các Trang web và Dịch vụ.

 

19. Bảo trì hệ thống

Vision Network thường xuyên lên lịch ngừng hoạt động của hệ thống cho các Trang web và Dịch vụ để bảo trì và các mục đích khác. Ngoài ra, hệ thống mất điện không trong kế hoạch có thể xảy ra. Bạn đồng ý rằng Vision Network sẽ không chịu trách nhiệm cho: (a) sự không có sẵn của Trang web hoặc Dịch vụ; (b) mất thông tin, dữ liệu, giao dịch hoặc bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào khác do lỗi hệ thống đó; (c) Trì hoãn, cung cấp sai hoặc không cung cấp dữ liệu, giao dịch hoặc bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào khác do lỗi hệ thống; (d) bất kỳ bên thứ ba nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ công ty hoặc máy chủ nào lưu trữ trang web hoặc dịch vụ, bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ internet, bất kỳ nền tảng của bên thứ ba hoặc bất kỳ cơ sở hạ tầng Internet và mạng Internet nào) chịu ảnh hưởng do thời gian chết gây ra.

 

20. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường để bảo vệ các viên chức, giám đốc, đối tác, nhân viên, chuyên gia tư vấn, đại lý của Vision Network khỏi mọi thiệt hại, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, chi phí, phí (bao gồm phí luật sư) cho: (a) Bất kỳ hành vi xâm phạm hoặc vi phạm bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại, quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của bất kỳ bên thứ ba nào bởi thông tin mà bạn đăng lên, gửi đến hoặc truyền đến từ Trang web hoặc Dịch vụ; (b) Hành vi xâm phạm hoặc vi phạm Thỏa thuận này hoặc luật pháp, quy định hiện hành nào; (c) Quyền truy cập và sử dụng Trang web và Dịch vụ của bạn; (d) Mọi vi-rút, phần mềm ác tính, chương trình bạn đăng, gửi hoặc truyền đi trong Dịch vụ như sâu máy tính, bom hẹn giờ, chương trình hủy bỏ, phần mềm gián điệp hoặc các chương trình lập trình có hại tương tự khác và / hoặc (e) Bất kỳ thông tin nào cho rằng bài đăng, ý tưởng người dùng hoặc nội dung nào của bạn gửi đi đã gây thiệt hại cho bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn như phỉ báng, mất danh tiếng hoặc thiệt hại khác.

 

21. Thông báo

Thông báo tới Vision Network nên được gửi tới: support@gamemart.vn.

Chúng tôi sẽ gửi thông báo đến địa chỉ email bạn để lại khi bạn đăng ký tài khoản. Hoặc chúng tôi có thể gửi thông báo đến địa chỉ (nếu có) mà bạn để lại khi đăng ký tài khoản.

 

22. Bỏ Quyền

Việc Vision Network không thể thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào trong Thỏa thuận này không cấu thành việc từ bỏ quyền hoặc quy định đó. Việc từ bỏ bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này sẽ chỉ có hiệu lực nếu nó được lập thành văn bản và có chữ ký của Vision Network.

 

23. Quyền tài phán

Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này, bao gồm mọi câu hỏi liên quan đến việc thành lập, hiệu lực hoặc chấm dứt, sẽ được gửi đến Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore ("SIAC") và theo Quy tắc Trọng tài của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore có hiệu lực tại thời điểm đó ( "Quy tắc SIAC"), được coi là một phần của Điều khoản này, và nằm trong phần Tham khảo của Thỏa thuận này.

 

24. Thời hiệu pháp lý

Tất cả các khiếu nại hoặc hành động phát sinh dưới Thỏa thuận này sẽ được thực hiện trong vòng một năm kể từ ngày xảy ra tranh chấp.

 

 

25. Hiệu lực từng phần

Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này bị coi là không hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thực thi được vì bất kỳ lý do nào, thì Điều khoản đó sẽ được coi là có thể tách rời khỏi Thỏa thuận này và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ Điều khoản nào còn lại.

 

26. Chuyển nhượng

Nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Vision Network, bạn không được phép chuyển nhượng các điều khoản, quyền và giấy phép liên quan được cấp theo Thỏa thuận này, nhưng Vision Network có thể tự do chuyển nhượng mọi quyền và giấy phép có liên quan được cấp theo Thỏa thuận này mà không bị hạn chế.

 

27. Tính toàn vẹn của Thỏa thuận

Thỏa thuận này là toàn bộ Thỏa thuận về nội dung chính trong bản Thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi, và được thay thế cho tất cả những Thỏa thuận miệng hoặc văn bản có liên quan đến các vấn đề phát sinh đồng thời hoặc trước đó giữa bạn và Vision Network.

 

28. Khác

Thỏa thuận này không cố gắng tạo mối quan hệ giữa bất kỳ đại lý, đối tác, liên doanh, quản lý, nhân viên và người nhượng quyền. Bất kỳ tiêu đề hoặc điều khoản nào trong Thỏa thuận này được cung cấp chỉ cho sự thuận tiện và không có điều khoản hoặc quy định nào của Thỏa thuận này có thể được xác định hoặc hiểu theo bất kỳ cách nào khác. Việc thực hiện Thỏa thuận này của Vision Network sẽ tuân thủ luật pháp và thủ tục pháp lý hiện hành. Không có gì trong Thỏa thuận này có thể làm ảnh hưởng đến việc tuân thủ nhà nước, tòa án và các yêu cầu thực thi pháp luật đối với việc sử dụng Trang web, Dịch vụ của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn thông tin được cung cấp qua nền tảng của bên thứ ba) và quyền sử dụng bất kỳ thông tin nào được cung cấp hoặc thu thập cho việc sử dụng đó của Vision Network. Thỏa thuận này và bản sao giấy của bất kỳ thông báo nào được gửi đi bằng điện tử sẽ được đưa vào các thủ tục hành chính hoặc tư pháp dựa trên Thỏa thuận này hoặc văn bản liên quan đến Thỏa thuận này, có điều kiện và phạm vi áp dụng tương tự như các tài liệu và ghi chép của các dịch vụ khác được tạo ra và bảo lưu dưới hình thức văn bản bằng giấy lúc ban đầu. Các bên đồng ý rằng tất cả các thông tin liên quan đến Thỏa thuận này phải được viết bằng tiếng Anh.

Mọi thông báo tới Vision Network đều có thể được gửi tới:

support@gamemart.vn