CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chính sách Bảo vệ dữ liệu cá nhân này (“Chính sách”) là một phần của các Điều khoản sử dụng Dịch vụ dành cho Bạn khi Bạn sử dụng các Trò chơi của Chúng tôi, chấp thuận cho Chúng tôi thu thập, tiếp nhận, lưu trữ, tổng hợp, xử lý, sử dụng, tiết lộ và chia sẻ thông tin của các cá nhân khi truy cập, sử dụng các Trò chơi của Chúng tôi. Khách

Chính sách Bảo vệ dữ liệu cá nhân này có thể được điều chỉnh và sửa đổi, Bạn nên truy cập và kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi gần nhất. Chúng tôi có quyền sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh các điều khoản của Chính sách này bất cứ lúc nào thông qua việc công bố cập nhật trên website chính thức của Trò chơi.

Bằng việc tiếp tục sử dụng sản phẩm, dịch vụ  sau ngày các thay đổi của Chính sách Bảo vệ dữ liệu cá nhân này có hiệu lực, Bạn xác nhận sự chấp thuận với nội dung của Chính sách được sửa đổi và cập nhật đó.

Trong Chính sách này, “Chúng tôi”, được hiểu là đề cập đến Công ty cung cấp Trò chơi. “Bạn” được hiểu là đề cập đến người tham gia Trò chơi.

Chúng tôi xin trân trọng thông báo tới Bạn Chính sách Bảo vệ dữ liệu cá nhân mới nhất được ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2023.

 

1. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Bằng việc đăng ký tạo tài khoản khi tham gia Trò chơi, thành lập  các thỏa thuận và/hoặc cho phép Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân, xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn, Bạn chấp nhận toàn bộ các quy định được đề cập tại Chính sách Bảo vệ dữ liệu cá nhân này.

Chúng tôi sẽ chỉ thu thập, sử dụng, lưu trữ, xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn phù hợp với quy định của: văn bản pháp luật (bao gồm cả Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2023 về bảo vệ dữ liệu cá nhân và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế Nghị định này tại từng thời điểm); Chính sách Bảo vệ dữ liệu cá nhân này; và Hợp đồng, thỏa thuận khác giữa Bạn và Chúng tôi.

Tùy thuộc vào vai trò của Chúng tôi trong từng tình huống cụ thể, là (i) Bên kiểm soát dữ liệu cá nhân; (ii) Bên xử lý dữ liệu cá nhân; hoặc (iii) Bên kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân, Chúng tôi sẽ thực hiện các quyền hạn và nghĩa vụ tương ứng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chúng tôi xin lưu ý rằng việc thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn là điều kiện cần và đủ để Chúng tôi có thể cung cấp Trò chơi đến Bạn với một trạng thái tốt nhất.

 

2. LOẠI DỮ LIỆU CÁ NHÂN ĐƯỢC XỬ LÝ

Để Chúng tôi có thể thực hiện các yêu cầu của Bạn khi tham gia Trò chơi, Bên xử lý dữ liệu cá nhân mà Chúng tôi có thỏa thuận sẽ cần phải sử dụng dữ liệu cá nhân của Bạn (bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan).

Dữ liệu cá nhân của Bạn được sử dụng có thể bao gồm cả dữ liệu cá nhân nhạy cảm của Bạn. Các loại dữ liệu cá nhân có thể được sử dụng là các loại thông tin được liệt kê dưới đây và có thể thay đổi tùy thuộc vào từng thời điểm và mối quan hệ của Bạn với Chúng tôi:

 

3. MỤC ĐÍCH XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Bạn  đồng ý cho phép Chúng tôi thu thập, sử dụng dữ liệu cá nhân của Bạn và chia sẻ kết quả xử lý dữ liệu cá nhân cho các mục đích sau:

Trường hợp Bạn đã đồng ý cho phép Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của mình cho mục đích kinh doanh dịch vụ tiếp thị, giới thiệu sản phẩm quảng cáo, Bạn đồng ý rằng Chúng tôi có quyền tiếp thị, giới thiệu sản phẩm theo nội dung, hình thức, tần suất như sau:

 

4. CÁCH THỨC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Dữ liệu cá nhân của Bạn có thể được xử lý:

 

5. THÔNG TIN VỀ CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC XỬ LÝ DỮ LIỆU; CÁ NHÂN VÀ TỔ CHỨC KHÁC CÓ LIÊN QUAN TỚI MỤC ĐÍCH XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Nhằm phục vụ trải nghiệm của Bạn và để Chúng tôi có thể thực hiện các mục đích sử dụng dữ liệu cá nhân theo Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này, Bạn đồng ý cho Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của Bạn cho các tổ chức, cá nhân sau đây:

Ngoài các trường hợp trên, Chúng tôi sẽ không tiết lộ dữ liệu cá nhân của Bạn cho bất kỳ bên nào khác trừ khi:

 

6. HẬU QUẢ, THIỆT HẠI KHÔNG MONG MUỐN CÓ KHẢ NĂNG XẢY RA

Chúng tôi sẽ luôn sử dụng các công nghệ bảo mật thông tin tiên tiến khác nhau nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân của Bạn không bị lộ lọt, lợi dụng, sử dụng hoặc chia sẻ ngoài ý muốn. Chúng tôi cam kết bảo mật một cách tối đa dữ liệu cá nhân của Bạn.

Một số hậu quả, thiệt hại không mong muốn có thể xảy ra bao gồm nhưng không giới hạn: (a) Lỗi phần cứng, phần mềm trong quá trình xử lý dữ liệu làm mất dữ liệu của Bạn; (b) Lỗ hổng bảo mật nằm ngoài khả năng kiểm soát của Chúng tôi, hệ thống bị tin tặc tấn công gây lộ lọt dữ liệu; (c) Do Bạn chủ quan tự làm lộ lọt dữ liệu cá nhân do: bất cẩn hoặc bị lừa đảo hoặc truy cập các website/tải các ứng dụng có chứa phần mềm độc hại; (d) thảm họa thiên nhiên, v.v.

Chúng tôi khuyến cáo Bạn nên bảo mật các thông tin liên quan đến tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập vào tài khoản của Bạn, mã OTP, sinh trắc học và không chia sẻ các thông tin này với bất kỳ người nào khác.

Bạn nên bảo quản thiết bị điện tử trong quá trình sử dụng, Bạn nên khóa, đăng xuất, hoặc thoát khỏi tài khoản trên website hoặc ứng dụng của Chúng tôi khi không có nhu cầu sử dụng.

Trong trường hợp xảy ra sự cố hoặc phát hiện hành vi vi phạm đến dữ liệu cá nhân của Bạn, Chúng tôi sẽ ngay lập tức tiến hành thông báo vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và nỗ lực thực hiện các biện pháp khắc phục, ngăn chặn hậu quả.

 

7. THỜI GIAN BẮT ĐẦU, THỜI GIAN KẾT THÚC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Thời gian bắt đầu xử lý dữ liệu cá nhân: Kể từ thời điểm Bạn chấp thuận Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này hoặc tại thời điểm Bạn đăng ký sử dụng Trò chơi của Chúng tôi.

Thời gian kết thúc xử lý dữ liệu cá nhân: Cho tới thời điểm Bạn yêu cầu Chúng tôi chấm dứt việc xử lý dữ liệu cá nhân hoặc khi Chúng tôi không còn bất kỳ nghĩa vụ nào về việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho Bạn hoặc thời gian khác theo quy định của pháp luật.

 

8. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BẠN

8.1 Với tư cách là chủ thể dữ liệu cá nhân, Bạn có các quyền: (i) Quyền được biết; (ii) Quyền đồng ý; (iii) Quyền truy cập; (iv) Quyền rút lại sự đồng ý; (v) Quyền yêu cầu xóa dữ liệu; (vi) Quyền hạn chế xử lý dữ liệu; (vii) Quyền cung cấp dữ liệu; (viii) Quyền phản đối xử lý dữ liệu; (ix) Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện; (x) Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại; (xi) Quyền tự bảo vệ và các quyền có liên quan khác theo quy định của pháp luật.

8.2 Trong phạm vi pháp luật cho phép, Bạn có thể thực hiện các quyền của mình bằng cách: (i) thao tác trực tiếp trên Ứng dụng Trò chơi của Chúng tôi hoặc (ii) liên hệ với Chúng tôi theo thông tin được cung cấp chi tiết tại Mục 9 bên dưới. Chúng tôi sẽ thực hiện yêu cầu hợp pháp và hợp lệ từ Bạn trong khoảng thời gian quy định của pháp luật kể từ khi nhận được yêu cầu hợp lệ từ Bạn.

8.3 Trường hợp Bạn rút lại sự đồng ý của mình về việc xử lý dữ liệu cá nhân, yêu cầu xóa dữ liệu, thực hiện các quyền có liên quan khác đối với bất kỳ hoặc tất cả các dữ liệu cá nhân của Bạn thì các hành động đó có thể làm: (i) ảnh hưởng đến hiệu lực pháp lý của hợp đồng, quan hệ pháp lý của Chúng tôi và Bạn; (ii) sản phẩm, dịch vụ của Chúng tôi đối với Bạn bị giới hạn, hạn chế, tạm ngừng, hủy bỏ tùy từng trường hợp. Việc thay đổi này có thể dẫn đến các phí tổn, thiệt hại mà Bạn và/hoặc bên thứ ba sẽ phải gánh chịu.

Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng dữ liệu cá nhân của Bạn trong phạm vi còn lại được yêu cầu (nếu có) hoặc theo quy định của pháp luật.

8.4 Nghĩa vụ của Bạn:

8.5 Nghĩa vụ thực hiện các biện pháp an toàn, bảo mật tài khoản

8.5.1       Bảo mật tài khoản

8.5.2       Chú ý đến trạng thái tài khoản & giao dịch

8.5.3       Kết nối an toàn.

Sử dụng mạng Wi-Fi an toàn: Tránh sử dụng mạng Wi-Fi công cộng hoặc không xác định để tránh rủi ro bị tấn công từ xa

8.5.4 Báo cáo giao dịch lạ.

Nếu bạn phát hiện bất kỳ giao dịch lạ nào, chúng tôi ngay lập tức qua hotline được đăng tải trên trang Web của Trò chơi.

8.5.6 Báo mất, thất lạc thiết bị lưu trữ khoá bảo mật hoặc thiết bị có đăng nhập tài khoản.

Ngay khi phát hiện mất thiết bị, Bạn cần liên hệ tới tổng đài của Chúng tôi để yêu cầu khoá khẩn cấp tài khoản.

Việc bảo mật và an toàn là trách nhiệm chia sẻ giữa Bạn và Chúng tôi. Bạn nên luôn tự giữ gìn thông tin cá nhân và thực hiện các biện pháp bảo mật nêu trên để đảm bảo an toàn cho tài khoản và giao dịch của mình./.